top of page

The poor and the needy 3! (English below)

Bijgewerkt op: 28 mrt.

Het is tijd voor meer informatie over het ontstaan van het ZorgHuis, Seth Ministry in Oeganda, Afrika.


De beheerders van het ZorgHuis zijn Hassan, Amina en Shakira Waiswa.

Zowel Hassan als Amina weten wat het is om op straat te leven.


Hun leven

De vader van Hassan, en zijn tweelingbroer Kato, overleed toen ze nog baby's waren en hun moeder toen ze 2 jaar oud waren. Na een moeilijke periode bij een ver familielid met veelvuldige mishandelingen, zijn ze op 6-jarige leeftijd weggelopen van huis.


Dagelijks was het op straat zoeken naar voedsel in de vuilnisbakken van de beter gestelden en slapen op straat in alle onveiligheid van de nachten in Oeganda.


De verandering

Op een avond vonden ze een mooi stuk speelgoed in het vuilnis. Na overleg besloten de beide jongens dat ze dit terug moesten gaan geven. Ze belden aan bij de woning en beseften op dat moment niet dat ze een deur naar hun behoud openden.

De man die opende bleek een pastor te zijn. Hij was geraakt door de eerlijkheid van de jongens en besloot ze te helpen.

Met zijn hulp hoefden ze niet meer op straat te leven en konden ze, voor enige jaren, weer terug naar school. Hier mocht Hassan ook de HEERE leren kennen als Zijn God en Vader in Christus Jezus.


Hartezorg

Bij Hassan groeide op latere leeftijd het verlangen om niet hulpeloos toe te zien hoe zovele kinderen onder deze moeizame omstandigheden leefden, die hij maar al te goed kende.

Hij besloot zijn behoorlijk nietige onderkomen open te stellen voor de hulpeloze, de arme, de kleine, de wees, de jonge moeder. Maar nog belangrijker voor hem, is het onderwijzen van deze kinderen in de Woorden God's. Elke zondag neemt hij ze mee naar God's huis en probeert zo op vele manieren een vader te zijn terwijl Amina en Shakira proberen moeder te zijn en de zorg voor de kinderen op zich nemen met betrekking tot koken, wassen, schoolgaan en verzorging.


Een tijdelijke plek

Een meelevend lid uit de gemeente van de kerk waar dit ZorgHuis op zondag naartoe gaat, besloot voor een groter onderkomen te zorgen, uit respect voor de inspanningen van dit gezin, en dat voor die ander. Wonderlijke dankbaarheid!


Hulp nodig

Begrijpelijk dat, met de armoede en werkeloosheid die zo hoog is in Oeganda, het lage inkomen áls er al werk is, dit niet zonder hulp kan. God's hulp bovenal, maar ook de hulp van de naaste. U, jij.

Alleen met deze donaties kan het lukken om de kinderen van voedsel te voorzien, van kleding, drinken, schoolbenodigdheden en het schoolgeld te betalen zodat de kinderen een betere toekomst kunnen opbouwen.


Toekomst

Ook zal er met de donaties gekeken worden om een stukje land aan te schaffen. Hierop kunnen dan wat gewassen verbouwd worden en zal het gezin in de toekomst in staat zijn zichzelf en de kinderen te onderhouden.


Lieve lezer, kun je wat missen voor de inspanningen van deze lieve mensen?

  • Als je wat besteld via deze website, gaat alle winst dit hele jaar, naar het ZorgHuis Seth Ministry.

  • Gewoon iets doneren kan ook, ongeacht het bedrag. Let er op dat je €. 8,- betaald voor een wereldbetaling en €. 16,- tot max. 1% van het bedrag als je zelf alle bankkosten voor je rekening neemt.

  • Seth Ministry t.n.v. Waiswa Hassan Equity Bank Uganda Banknummer: 1016 1031 6567 2 Bic/Swift EQBLUGKA Mityana District Oeganda

  • Wil je liever doneren via mij, dat kan ook. Ik zal dit dan bundelen en overmaken waarbij ik de transactiekosten voor mijn rekening neem: N. Honkoop NL79RABO 01221 38414


Dank voor je mooie gebaar! Moge de Heere het willen zegenen.🙏


BEKIJK MEER OVER SETH MINISTRY OP:


ENGLISH

It is time for more information about the origins of the CareHome Seth Ministry for the needy in Uganda, Africa.

The managers of this CareHome are Hassan, Amina and Shakira Waiswa.
Both Hassan and Amina knows what it is like to live on the street.

Their lives
Hassan's father died when Hassan and his twin brother Kato, were still babies. Also their mother died when the two boys were just 2 years old. After a very difficult period, living with a distant relative, being beaten on a daily base,  they ran away from home at the age of 6.

Every day they had to look for food in the trashcans of homes and slept on the street in all the insecurity of the nights in Uganda.

The change
One evening they found a beautiful toy in the garbage. After consultation, the two boys decided that they should give this toy back. They rang the doorbell at the house and did not elaborate at that time that they were opening a door to their salvation.

The man who opened the door turned out to be a pastor. He was moved by the honesty of the boys and decided to help them.
With his help, they no longer had to live on the streets and were able to return school for a few years. 
This was also the time that Hassan came to know the LORD as His God and Father in Christ Jesus.

Care from the heart
Later in life, Hassan developed a desire not to see helplessly how so many children lived under these difficult circumstances, he so well know. He has decided to open his humble home to shelter the helpless, the poor, the little ones, the orphans, the young mothers. But his most concern is teaching these children the Words of God, bring the gospel of Jesus Christ. Every Sunday he takes them to God's house and tries to be a father in many ways. While Amina and Shakira try to be mothers and take care of the children with regard to cooking, washing, helping with school and all tasks these children needs.

A temporary place
A sympathetic member from the church community where this CareHouse goes on Sundays, decided to provide a larger home, out of respect for the difficult situation of this family, done for the other. Wonderful gratitude!

Help needed
Understandably, with poverty and unemployment so high in Uganda, the low income and all the work, this cannot be done without help. God's help above all, but also the help of You.
Only with donations they can provide the children with food, clothing, drinks, school supplies and pay schoolfees so that the children can build a better future. 

Future
In the future they hope they can buy some land with these donations, so they will be able so provide for therselfs without any help!

Dear reader, can you spare something for the regulars of these lovely people? And maybe to put something aside for the future land?

Seth Ministry t.n.v. Waiswa Hassan
Equity Bank Uganda
Banknummer: 1016 1031 6567 2
Bic/Swift EQBLUGKA
Mityana District
Oeganda

Do you prefer to donate thrue me, that's possible. I will gather the donations and transfer it. The transactioncosts in this way will be done by me:
	N. Honkoop
	NL79RABO 01221 38414


Thank you for your offer, may God bless you and your offer🙏

61 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page